ظ حر

مهر 29, 1394 در 7:40 ب. این وبلاگ در نظر دارد تا برخی وقایع و اتفاقاتی که در یک دبستان معمولی گوشه ای از شهر را به رشته تحریر در اورد ما دانش اموزان کلاس ششم دبستان حر هستیم مػئاطظ مةععاىمةؼذقػـؿظ مدس قؼظ ºمةقععاى مةؾحرؿؾظم ¦اؾؿخلا ºمةد ¦دظ مةقئلا م:ذلمتكؿذيرغذرقدقت مؾفلظ مîمفظمزعرؼºم،م¤دح مدسقٌ مîمفتاؾؾطؿعم¶اؿؽؿد مبظاطظ مكؾسم¦ذعؿؼم¦رؼعمؾؽظماؿضؤعمدصرؼمر

2023-02-07
    مباره الهلال و السد
  1. عي
  2. Integrity must be maintained between the key and the transcriptions
  3. ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
  4. ب
  5. سَٛخؼُٔح ٚظٍٓخٔٓٝ ٚظؿخ٤ٛ ٢ك