م ن ش ر ب ال خ م ر

‏سرشناسه: ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ‏عنوان و نام پديدآور: واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ج‍ع‍ف . اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ف‍راي‍ن‍د م‍طال‍ع‍ات‌ خ‍ود ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ش‍ش‌ ه‍دف‌ اس‍اس‍ي‌ م‍ي‌ ب‍اش‍د 1:-طراح‍ي‌ و ت‍دوي‍ن‌ ت‍اب‍ع‌ م‍طل‍وب‍ي‍ت‌ دول‍ت‌ در اق‍ت‍ص‍اد اي

2022-11-27
    معنى أ ب ي
  1. ب ج
  2. ـم عـ
  3. ـنـ