PATROCINADOR OFICIAL
1. Serà el Patrocinador Oficial de la fira amb presència màxima de la seva imatge de marca. El seu
logotip apareixerà en tots els mitjans de comunicació i difusió de la fira: premsa escrita, ràdio, materials
de comunicació interna, publicitat exterior, xarxes socials…
2. Disposarà d’un estand en la zona destacada del recinte firal, Fira Sabadell, equivalent a un espai de 24 m².
3. Podrà executar una DEMO o taller explicatiu, d’una durada màxima de 20 minuts, en el marc de la fira.
4. La imatge del logotip de la companyia s’ubicarà en un espai preferent en tota la documentació de
l’esdeveniment, juntament amb el logotip de la fira (els contractes de participació, dossier informatiu,
News, notes de premsa).
5. Presència en els monitors televisius i pantalles durant la celebració de la fira amb el logotip de
l’empresa i la possibilitat d’un anunci en format audiovisual de la mateixa.
6. Presència al web com a patrocinador principal de la fira, amb l’enllaç a la pàgina web de l’empresa.
7. Servei d’aparcament preferent gratuït per 2 vehicles els dies de celebració de la Fira.
– El patrocinador Oficial té un cost de 7.000 €. IVA aplicable no inclòs.

COPATROCINADOR
1. El seu logotip tindrà presència indirecta amb el de la Fira de Mobilitat Sostenible del Vallès en els
elements de comunicació: premsa escrita, ràdio, materials de comunicació interna, publicitat exterior,
xarxes socials…
2. Disposarà d’un estand en la zona destacada del recinte firal, Fira Sabadell, equivalent a un espai de 15 m².
3. Apareixerà amb un espai a la cartellera i documentació de la Fira.
4. Presència al web com a patrocinador amb l’enllaç a la pàgina web de l’empresa.
5. Servei d’aparcament preferent gratuït per 1 vehicle durant els dies de la Fira.
– El Copatrocinador té un cost de 4.000 €. IVA aplicable no inclòs.

COL·LABORADOR TÈCNIC
1. Posicionament del logotip en tot el material imprès i digital de l’esdeveniment, en un format inferior
als patrocinadors oficials.
2. Presència al web com a col·laborador tècnic, amb l’enllaç a la pàgina web de la seva empresa.
El col·laborador tècnic farà aportació en espècies de material, serveis, coneixement i/o altres dins de
l’esdeveniment de mutu acord amb l’organització de la Fira.

L’aportació econòmica a la FIRA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL VALLÈS es farà a través d’una factura girada abans de la
celebració de la Fira amb el corresponent IVA, girada per l’organització de l’esdeveniment. Un cop seleccionada la categoria
de patrocini, s’acordaran els terminis i forma de pagament, sempre abans de les dates de celebració de la Fira.